• اصفهان، پل وحید

اجرای کابینت محدوده دروازه شیراز اصفهان