• اصفهان، پل وحید

اجرای کمد دیواری محدوده سپاهان شهر